اخبارنا

Horaires de travail des boutiques BCR :

Du Samedi à Jeudi : de 08H30 à 16H30.

Adresse : Rue Ahmed Aggoune ; Sétif

Tél/fax  : 036 453 259

Horaires de travail des boutiques BCR :

Du Samedi à Jeudi : de 08H30 à 16H30.

Adresse : 22 Rue Abbane Ramdhan Constantine

Tél/fax : 031 912 686

Horaires de travail des boutiques BCR :

Du Samedi à Jeudi : de 08H30 à 16H30.

Adresse : 36 Rue Mohamed Khemisti, Oran

Tél/fax  : 041 334 013

Horaires de travail des boutiques BCR :

Du Samedi à Jeudi : de 08H30 à 16H30.

Adresse : 113 Rue Hassiba Ben Bouali sidi m’hamed, Alger

Tél: 021 658 658

Fax : 021 657 657

Horaires de travail des boutiques BCR :

Du Samedi à Jeudi : de 08H30 à 16H30.

Adresse : 02 Rue Asselah Hocine Alger centre

Tél: 021 658 658

Fax : 021 657 657

CERTIFICAT TEDJ ALGERIE

Certificats ISO

ISO 9001

  ISO 14001

Certificat  de l’Organisme Algérien d’Accreditation

ALGERAC